Ohita navigointi

TV-minä ja virtuaalisinä – kriittisesti mediasta

Hesan Nuorten Ääni -kampanjan kuudennet Avoimet Foorumit on käyty. Niitä on järjestetty vuosittain neljällä suuralueella ja niissä on ollut mukana yläasteiden, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä nuorisotalojen isompia nuoria. Hesan Nuorten Ääni -kampanja on opetus- ja nuorisotoimen yhteinen iso demokratiakasvatus- ja osallisuushanke, jossa on mukana tänä vuonna jo 113 koulua ja 40 nuorisotaloa eli noin 40 000 lasta ja nuorta.

Foorumeiden tavoitteena on, että nuoret oppivat tuntemaan poliitikkoja ja muita päättäjiä, nuoret saavat kertoa omia ajatuksiaan ja ideoitaan sekä keskustella niistä päättäjien kanssa. Oleellista on myös, että nuorten ideoita viedään eteenpäin ja saadaan aikaan muutoksia nuorten asuin- ja elinympäristöissä.

Tänä vuonna Avointen Foorumien teemana on ollut TV-minä ja virtuaalisinä – kriittisesti mediasta ja keskustelua on käyty nuorten suhtautumisesta lehdistöön, televisioon ja nettiin sekä niiden vaikutuksista nuorten elämään.

Avointen Foorumien aamupäivän ohjelmassa poliittisten nuorisojärjestöjen edustajat (Keskustanuoret, Demarinuoret, Kokoomusnuoret, Vasemmistonuoret, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto ja Svensk Ungdom) ja vaihtoehtojärjestöjen edustajat (Animalia, Attac, Maan ystävät ja Oranssi) kertoivat omia näkemyksiään mediakriittisestä ajattelusta. Sen jälkeen nuoret pohtivat ryhmissä mediakriittisyyteen liittyviä teemoja.

Iltapäivällä oli vuorossa päättäjäpaneelit, joissa nuoret esittävät ideoitaan ja ehdotuksiaan päättäjäpaneelin jäsenille. Nuorilla oli tällöin aikaetu, eli nuorten ryhmillä oli puheaikaa 10–20 minuuttia, ja aikuisilla oli vain minuutin vastauspuheenvuorot. Päättäjäpaneeleissa oli mukana kuuden poliittisen puolueen (Keskusta, Demarit, Kokoomus, Vihreät, Vasemmisto-liitto ja RKP) kansanedustajia tai kaupunginvaltuutettuja, Helsingin Sanomien, Hufvuds-tadsbladetin ja Yleisradion edustajia, mediatutkijoita sekä opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen edustajia.

Mukana neljässä Foorumissa oli yhteensä vajaa 300 nuorta, jotka olivat 46 koulun ja nuorisotalon edustajia. Ryhmien vetäjinä toimivat nuorisotyöntekijät ja opettajat (yhteensä noin sata).

Nuorten aloitteet

1. Asiaohjelmaa nuorille ja nuorten voimin televisioon

Nuoret haluavat Yleisradioon TV:n puolelle asiaohjelmaa nuorille, jossa nuoret keskus-televat ja väittelevät aikuisten kanssa. Tekijöinä olisi nuoria toimittajia. Ohjelma olisi säännöllinen ja tulisi primetime -aikaan eli klo 19–20. Kohderyhmänä olisi 13–24-vuotiaat. Ohjelmassa pohdittaisiin nuorille tärkeitä asioita (eri ammatteja, kesätyöpaik-koja, nuorten elämään liittyvää arkea) ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita (mm. presidentinvaalit).

2. Helsingin Sanomiin ja Hufvudstadsbladetiin juttuja nuorista

Nuoret toivat esiin median luoman kuvan, etteivät nuoret lue uutislehtiä, vaan vain ”teinilehtiä” ja muuta hömppää. Tosiasiassa nuoret olivat hyvin kiinnostuneita kaikissa Avoimissa Foorumeissa yhteiskunnallisista asioista.

Nuoret haluaisivat Helsingin Sanomiin ja Hufvudstadsbladetiin nuorille nuorten ja nuorten toimittajien tekemiä juttuja, joissa kerrottaisiin nuorten elämästä. Toivotaan enem-män nuoria toimittajia, esim. nuoren toimittajan säännöllinen kolumni Hesariin. Fooru-missa nuoret esittivät, että lehdistön tulisi ottaa nuoret vakavammin eikä vain nuorten palstalla. Nuorista voisi kertoa positiivisemmin ja monipuolisemmin luokittelematta kaikkia nuoria samaan kategoriaan.

Hesan Nuorten Ääni -kampanja kutsuu nuoret keskustelemaan Hesarin ja YLE:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jotta saataisiin aikaiseksi nuorten oma yhteis-kunnallisia asioita pohtiva keskustelu- ja väittelyohjelma Yleisradioon ja Hesariin enemmän nuorten tekemiä juttuja nuorista, yhteiskunnasta ja politiikasta. Nuor-ten tapaaminen on 14.12.05 klo 13–15 ja paikka on Helsingin kaupunki opetusvi-rasto, Hämeentie 11 A. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!

3. Nettifoorumi nuorille

Nuoret haluaisivat oman ja neutraalin Nettifoorumin, jossa nuoret voisivat käydä keskustelua yhteiskunnallisista ja nuorille tärkeistä asioista. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Nuorten Media Hattutehtaalla on jo olemassa Free Your Mind (http://www.yle.fi/free), jota tehdään yhdessä Yleisradion kanssa ja jossa on mahdollisuus tehdä juttuja lehteen, radioon ja nettiin. Tätä kanavaa pitäisi laajentaa koskemaan myös nuorten yhteiskunnallisia juttuja. Nuoret toivoivat, että päättäjät kävisivät tässä nuorten nettikeskustelufoorumissa ja siten saisivat käsitystä nuorten elämästä ja ajatuksista.

4. Nuoret enemmän näkyviin mediassa

Nuoret kokivat, että päinvastoin kuin lasten ja aikuisten, nuorten asioita ei käsitellä juurikaan mediassa ja heidät koetaan usein ongelmana. Nuorten tekemistä ansiokkaista jutuista ei myöskään kerrota. Nuorista tehdyissä jutuissa pitäisi näkyä nuorten näkökulma.

5. Nuoria kohdeltava oikeudenmukaisesti mediassa

Nuoret toivoivat, että heitä haastateltaessa pätisivät samat säännöt kuin aikuistenkin haastatteluissa eli että heidän puheensa tai haastattelunsa siteerattaisiin oikein. Erityisesti maahanmuuttajanuoret kokivat, että media oli kohdellut heitä epäoikeudenmukai-sesti.

6. Mediakasvatusta lisää kouluun

Nuoret toivoivat lisää mediakasvatusta kouluun, jopa omaksi oppiaineeksi. He näkivät erittäin tärkeänä taidon oppia suhtautumaan kriittisesti mediaan ja kaipasivat siihen ohjausta. Nuorilla oli huonoja kokemuksia esim. omien kuvien joutumisesta nettiin ja niiden seurauksista, esim. ahdistelun kohteeksi joutumisesta. Mediakasvatuksessa voisi kokeilla myös vertaisneuvontaa siten, että isommat nuoret opettaisivat mediataitoja nuoremmille. Tähän pitäisi saada nuorille koulutusta. Nuoret voisivat kouluttaa myös vanhempiaan mediataidoissa.

7. Seksillä on ylikorostunut asema mediassa

Nuoria harmitti seksistinen mainonta kaduilla mainoksissa, lehdissä ja televisiossa se-kä netissä. Seksillä koettiin olevan ylikorostunut asema yhteiskunnassa. Luonnollinen seksuaalisuus sekoitetaan seksiin ja pornoon, esim. televisio-ohjelmissa ei juuri syödä tai käydä vessassa, mutta seksiä harrastetaan koko ajan. Nuoret kysyivät päättäjiltä, miten Helsingin kaupunki aikoo toimia seksiä tihkuvien katumainosten suhteen. Nuoret haluaisivat rajoittaa tällaista mainontaa ja toimintamalleja televisiossa, lehdistössä, netissä ja kaupunkikuvassa.

8. Pitäisikö nettiä valvoa?

Nuorten mielestä nettiä tulisi valvoa nykyistä paremmin. Heidän mukaansa netissä on paljon aineistoa, joka ei ole sopivaa lapsille. He kysyivät päättäjiltä keinoja netin valvomiseen. Lapsilukko ei ole ratkaisu, vaan lapsia ja nuoria pitäisi opastaa vastuulliseen netin käyttöön ja siinä aikuisten merkitys on suuri, erityisesti koulun.

Mitä nuorten ideoille tapahtuu?

Hesan Nuorten Ääni -kampanja kokoaa kaikki nuorten ehdotukset ja ideat ja lähettää ne kaikille päättäjäpaneelien jäsenille, jotta he veisivät nuorten ideoita omalla tahollaan eteenpäin. Info nuorten ideoista menee myös nuoriso- ja opetuslautakunnalle.

Lisäksi Hesan Nuorten Ääni -kampanja on aloittamassa neuvotteluja Helsingin Sanomien ja YLE:n kanssa siitä, miten nuorten lehtijuttuja ja ohjelmia saataisiin enemmän ja miten nuorten myönteistä näkyvyyttä lisättäisiin.

Opetusviraston edustajat lupasivat kehittää ja parantaa koulujen mediakasvatusta ehdotusten pohjalta.Free Your Mind toimitus 30.11.05
toimitus@toimitus.hattu.net

Katso myös
» Hesan Nuorten Ääni -kampanja
» http://www.apinalaatikko.com - blog median maailmasta

Avoimet Foorumit -05

» TV-minä ja virtuaalisinä – kriittisesti mediasta
» Mitä media on?
» Mainosväline
» Me itse median tuottajina ja kuluttajina
» Väkivaltaviihdettä vai mediaväkivaltaa?
» Loppuyhteenveto